Referenser

Learntech har hjälpt många olika typer av organisationer, inom olika brancher och med olika storlekar. Här beskriver vi kortfattat några av våra större och mer strategiska uppdragen vi utfört.

 

ericsson_logo

Ericsson – Stöttat införandet av globalt
Talent Management system

Ericsson stod inför utmaningen att integrera sina HR-processer i ett gemensamt Talent Management system från SuccessFactors, och rulla ut det till samtliga anställda i organisationen i en ”big-bang-implementation”. Learntechs uppdrag var att ta fram och införa en utbildningslösning som gjorde det möjligt för alla användare att kunna utföra sina uppgifter i systemet direkt från go-live. Lärlösningen består en balanserad mix av online utbildning (rapid elearning tutorials) , performance support (quick reference guides) och informellt lärande (Q&A forum, Q&A sessions, FAQ mm). Allt samlat i en dedikerad lärportal, där varje målgrupp finner utbildning och performance support ”just-in-time”, optimerad för deras unika behov.

 

OKQ8 – Införa målstyrt och flexibelt lärande, lärportal

Learntech har hjälpt OKQ8 att identifiera och införa en process för kompetens- och karriärutveckling för chefer och medarbetare på stationerna. I arbetet har jobbroller med tydliga kompetenskrav indentifierats. Ett portal som omfattar alla medarbetare har upphandlats och implementerats.

 

 

Ericsson – Stöttat uppbyggnaden av den interna utbildningsfunktionen

Ericsson har sedan ett antal år byggt upp en distribuerad organisation för den interna utbildningen. Learntech genomförde de första studierna 2007/2008, etablerade de processer och system som behövdes under 2009 samtidigt som konceptet testades på viktiga områden som t.ex. 4G.

Projektet har inneburit kravställning, utveckling och driftsättning av ett helt nytt koncept för ”Läportaler” inom Ericsson. Det har också inneburit framtagning av processer, verktyg och metoder för framtagning av interaktiv utbildning samt metoder för utvärdering av användande och effekt av lärande aktiviteter.

Under 2009-2011 har Learntech tagit fram mycket av arbetssättet bakom Ericsson Academy samt drivit en intern grupp på Ericsson med 9 konsulter som implementerat arbetssättet inom de olika affärsområdena. Ericsson Academy har med detta koncept gått från 0 till 30.000 unika användare varje månad på 2 år.

 

Volvo Group -Tagit fram strategi och krav på nytt LMS

Volvo har ett antal LMS inom olika verksamheter inklusive ett egenutvecklat LMS. Uppdraget, med Volvo IT, som uppdragsgivare gick ut på att samla behov och krav från olika verksamheter, t.ex. Lastvagnar, Penta, Construction Equipment m.fl. samt att ta fram en strategi för framtida LMS med inriktning att gå mot ett gemensamt LMS.

 

 SEB –

 

Riksbyggen –  En studie om lärande och kompetensutveckling

På uppdrag av Riksbyggens HR-chef har konsulten genomfört en studie med titeln ”Omvärldsbild kompetensstöd – En studie om lärande och kompetensutveckling”. Syftet med studien var att ge Riksbyggen en framtidsvision för sitt fortsatta arbete med lärande och kompetensutveckling. Studien omfattade både en omvärldsbild, exempel från liknande organisationer som Riksbyggen och en situations/behovsbild för Riksbyggen.

 

folksam

Folksam – Infört processer och stöd för intern (e)kursutveckling

Folksam har de senaste åren byggt upp en e-Baserad kompetensförsörjning och därmed ersatt stora delar av den lärarledda utbildningsverksamheten. I uppdraget har ingått att stötta den interna produktionsgruppen genom att ta fram en utvecklingsmodell, instruktioner, mallar och att utbilda/stötta. Speciellt fokus har lagts på de tidigare faserna att identifiera vilka typer av kompetensstöd som svarar mot behov av förbättrade prestationer.

 

 Sormland 3

Landstinget Sörmland – Införa verksamhetsnära lärande

Learntech har på uppdrag av personaldirektören drivit arbete med att införa verksamhetsnära lärande inom hela organisationen. Uppdraget omfattar många steg inom strategisk kompetensförsörjning, såsom framtagning av processer, kompetensanalys, metoder för utbildningsproduktion, upphandling och införande LMS.

 

 Max 2

Max Hamburgerresturanger – Strategi för kompetensförsörjning, upphandling LMS

MAX stod inför en kraftig expansion samtidigt som man har en hög personalomsättning. Viktigt var att snabbt kunna få in nya restaurangbiträden och samtidigt behålla kvalitén både på befintliga och nya restauranger. Learntech hjälpte Max med att ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen med hjälp av IT-stöd och flexibla utbildningsmetoder.

 

nordea

Nordea – utvecklat metod och instruktioner för produktion av utbildningsmaterial och elearning

Nordea stod inför att utbilda 400 kundansvariga på en ny tjänst. I uppdraget ingick att analysera vilka arbetsuppgifter kundansvariga skulle kunna utföra, analysera eventuellt kompetensgap och lämplig utbildningsmetod, med fokus på eLärande. I uppdraget ingick även att ta fram en pedagogisk mall för elearning samt utbilda Nordea på mallar och verktyg. Under produktionsarbetet har Learntech stöttat Nordea samt granskat resultatet.

Learntech har även utbildat Nordea utbildningskonsulter med syfte att gå mot prestationsbaserat lärande. En stor del av utbildningen har genomförts webbaserat.

Vidare har Learntech hjälpt Nordea att komplettera sitt LMS med ett användargränssnitt i sharepoint.

 

citygross

City Gross/Bergendahlsgruppen – strategi för lärande

Learntech har stötta City Gross/Bergendahlsgruppen i arbetet med att ta fram en strategi för lärande inom organisationen. Learntech har också varit stöd vid införande av ett LMS och användningen av webbaserat lärande.

 

carema

Carema sjukvård – Utbildningslösning ”Ny som chef”

Learntech har hjälpt till att med analys av kompetenskrav på ”ny chef” samt tagit fram en webbaserad utbildningslösning.

 

 saab_aero

Saab Aerosystem – Stöttat upphandling och produktion av eKurser och LMS för Gripen Sydafrika

SAAB hade kravet att leverera en eKurs för piloter och tekniker i samband med leveransen av Gripen till Sydafrika. Projektet var ett av de största i Europa inom eLearning. I uppdraget har ingått att genomföra analyser, design och ta fram kravspecar för eKurser, LMS och produktionsmiljö. Learntech har också ansvarat för processer, systemstöd och utbildat personal på SAAB för att kunna sköta stora delar av framtagningen internt.

 

 greencargo3

Green Cargo – Införa jobborienterat lärande och kunskapsdelning

Green Cargo satsade mycket på klassrumsutbildning men nådde inte sina mål med minskade kostnader för tillbud. Learntech hjälpt till med att utveckla en mer effektiv lärande organisation. Lösningen omfattade bland annat att gå från enstaka, ”fristående” klassrumsutbildningar till kontinuerlig kompetensutveckling i arbetet, flytta ansvaret för kompetensutveckling från lärare till chefen och individen, få experten att dela sin kunskap med hela organisationen.

 

 swedavia 3

Swedavia – Strategisk kompetensförsörjning och talent management

Swedavia driver ett arbetet runt strategisk kompetensförsörjning och införande av processer för talent managmenet. Learntech projektleder arbetet med att införa en uppdaterad kompetensförsörjningsprocess och kompetensmodell med jobbroller och kompetenskrav samt upphandling och införande av systemstöd i hela organisationen.

 

DBSchenker

DB Schenker – Införande av flexibla och målstyrda utbildningsformer för att skapa förändring

Learntech har arbetat med flera strategiska uppdrag inom DB Schenker.

1) Cross-selling. Syftet med uppdraget var att utveckla säljare från olika verksamheter inom DB Schenker att kunna sälja andra verksamheters produkter. Detta för att öka merförsäljningen på befintliga kunder. Projektet resulterade i en utbildningslösning med olika moment såsom workshops, elearning, tester, praktiska uppgifter och checklistor.

2) Implementera nya verksamhetsstrategier för att öka det ekonomiska resultatet.Uppdraget bestod i att med nya moderna utbildningsmetoder implementera DBSchenker Lands nya strategi hela organisationen. Målgrupper var verksamhets-och enhetschefer i Europa.

3) Införande av ett nytt verksamhetsstöd. Utbildat organisationen på hur man kan arbeta med modena utbildningsformer för att på bästa sätt införa ett nytt verksamhetsstöd och förändrade arbetsmetoder.

 

 saab_auto

SAAB Automobil – Stöttat upphandling av nytt LMS

Som ett led i nystarten efter separationen med GM behövde SAAB uppdatera hela arbetssättet för sin Akademi. Learntech ledde processen med att kravställa och upphandla plattformar för en lärportal samt ett kursadministrativt system, ett LMS.

 

scandic

Scandic hotels – Behovsanalys, kravställning och upphandling av LMS

Learntech har genomfört en behovsanalys i organisationen inför införskaffandet av ett LMS. LearnTech tog även fram upphandlingsmaterial samt ansvarade för upphandlingen.

 

wallenius

Wallenius Wilhelmsen Logistic – Infört LMS och förändringsprogram för Customer Care

WWL implementerade som ett led i sitt ”Customer Care Competence Development Iniative” en webbaserad lösning för kompetensstöd. Learntech ansvarade för behovsanalys, nedbrytning av verksamhetsmål till utbildningsmål, utformning av webaserad lösning för kompetensstöd, upphandling och ledning av resurser för produktion av innehåll, upphandling och driftsättning av portal/LMS samt initiering av förändringsarbete. Lösningen har implementerats i hela världen.

 

sll

Stockholms Läns Landsting – Behovsanalys införande gemensam kompetensmodell och kompetensförsörjningsprocess

Learntech har hjälpt Stockholms Läns Landsting med en förstudie för införande av en gemensam kompetensmodell och kompetensförsörjningsprocess för hela landstinget. Förstudien utfördes på uppdrag av personaldirektören och ligger till grund för det fortsatta arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom Stockholms Läns Landstinget.

 

Logga cederroth

Cederroth – Utbildat organisationen på att använda flexibla och målstyrda utbildningsformer

Utbildning av HR-konsulter för att förända sättet att arbeta med kompetensutveckling, från ”kurser” till  ”lärande i arbetet”. Målet är att öka effekten av utbildningsatsningar.

 

visma

Visma SPCS – Framtagning av utbildningskoncept, utveckling av lärportal

Visma SPCS stäljer administrativa it-system för små och medelstora företag. När projektet startades utbildades Visma sina kunder på traditionellt sätt med klassrumsutbildning och hade dessutom omfattande telefonsupport. Learntech’s uppdrag bestod i att ta fram en nytt utbildnings- och användstödskoncept baserat på Internet och eLärande för SPCS’s produkter. Målet var att få kunderna att bättre utnyttja programmen (nöjdare kunder och ökad merförsäljning) samt minska telefonsupport. I uppdraget diskuterades även möjliga tekniska lösningingar för en lärportal.

 

toyota

Toyota Material Handling – Infört kompetensprocess och LMS

Learntech har tidigare arbetat med TMHE (tidigare BT Truckar) när det gäller eKurser för servicetekniker över hela världen samt upphandling och implementation av ett LMS. Under 2008-09 stöttade Learntech Toyota i att ta fram en process för Toyota Material Handlings inom utbildning och kompetenshantering för Europa. Projektet innebar implementering av en process för systematisk kompetenshantering, från definition av kompetensprofiler till framtagning av interaktiv utbildning.

 

 csn

CSN – Infört kompetensprocess, kompetensprocesser och stöttat upphandling av LMS

CSN omvandlar sin utbildningsfunktion till att bättre möta de kompetenskrav som finns i organisationen samt till att använda flexibelt lärande. Learntech stöttade CSN att ta implementera ett systematiskt arbetssätt för kompetenshantering. Projektet har inneburit framtagning av mallar och arbetssätt för att ta fram kompetensprofiler. Vi har även implementering av process för att utforma kursmaterial motsvarande de kompetensgap som finns. Implementering av process och metoder för framtagning av interaktiv utbildning; Rapid eLearning. Kravställning och upphandling av ett kursadministrativt system, ett LMS.

 

hägglunds

Hägglunds Drives – Infört LMS och framtagning produktkurser

Hägglunds har de senaste åren upplevt en stark internationell expansion. Det ställer höga krav på att anställa och utbilda nya tekniker. Learntech stöttade under 2008 Hägglunds med att ta fram ett koncept för eKurser som skall komplettera utbudet av klassrumskurser. Learntech har inom ramen för detta projekt lett produktionen av en första eKurs samt etablerat ett kursadministrativt system, ett LMS lämpligt för detta första steg.

 

fmv

FMV – Projektledning produktion av eKurser för Stridsvagn Leopard

FMV hade som uppdrag att upphandla produktion av en eKurs för Stridsvagn Leopard. I uppdraget ingick att genomföra behovsanalyser, skapa design för kurserna, upprätta kravspecifikationer samt att stötta projektledningen. Speciellt fokus är lagt på att ta fram ett webbaserat produktionsstöd som medgav att flera producenter och upp till 40 personer samarbetade runt framtagningen av eKursen.

 

lernia

Lernia – Stöttat upphanding av LMS samt process för utveckling av eKurser

Lernia utvecklar sin utbildningsverksamhet till nya företagsmarknader och lägger därmed till nya webbaserade tjänster och kurserbjudanden. I uppdraget ingick att utveckla en modell för utveckling av e-baserade kurser, inkluderande analys av kursmål, val av utbildningsmetoder samt egen produktion av eKurser m.h.a. verktyg för Rapid e-Learning. I uppdraget har också ingått att ta fram en kravspecifikation för upphandling av LMS samt att utvärdera leverantörer.

 

johndeere

John Deere – Infört arbetssätt för Rapid eLearning

JohnDeere utvecklar sin kundutbildning till att även inkludera eKurser. I uppdraget ingick att ta fram en modell som JohnDeere kan använda för att själva ta fram eKurser, samt att utbilda personal inom utbildningsavdelningen på verktyg för Rapid e-Learning.

 

forsvarsmakten

Försvarsmakten – Infört riktlinjer för SCORM

Uppdatering av försvarsmaktens riktlinjer för e-Learning standards (SCORM). I uppdraget ingick att uppdatera försvarsmaktens riktlinjer efter de erfarenheter som gjort sedan 2004 och efter funktionaliteten i IBM LMS.

 

unhcr

UNHCR – Upphandlat produktion av eKurs

UNHCR fick 2004 i uppdrag att ta fram en eKurs med syfte att informera elever i årskurs 8 om Genévekonventionen och flyktingars situation. I uppdraget ingick att studera problembilden (fördomar), ta fram kravspecifikationer samt att upphandla en producent av eKursen.

 

kongsberg

Kongsberg Defence – Upphandlat LMS samt producent för eKurser

Kongsberg Defence hade som uppdrag att leverera en integrerad utbildningsmiljö för Stridsfordon 90, inkluderande Simulatorer och eKurser. I uppdraget ingick att ta fram en kravspecifikation för en teknisk plattform (LMS) och att upphandla en underleverantör.

 

afa

AFA Försäkring – utveckling av lärportal

Learntech har hjälp AFA Försäkring att utforma en lärportal för området arbetsskade- och sjukförsäkringar för AFA Försäkrings medlemmar. Uppdraget omfattade analys att kompetensbehov hos medlemmarna, gapanalys och framtagning av utbildningsmaterial samt produktion och införande av kompetensportal.

 

unionen

Unionen – Utbildningslösning ”Just-in-time”

Unionen stod inför införandet av ett nytt Intranät med hjälp av ekurser. I uppdraget ingick att hjälpa Unionen att fram en design och pedagogisk modell samt utbilda Unionen på metod och verktyg för att producera just-in-time instruktioner samt stötta dem under själva produktionen.

stockholm vatten

Stockholm vatten – stöd vid produktion av elearning

Stockholm Vatten stod inför införandet av ett nytt tidrapporteringsystem för hela organisationen. I uppdraget ingick att ta fram en design för en utbildningslösning för att på bästa sätta kunna lära ut det nya systemet och därefter producera utbildningsmaterialer. I produktionsarbetet användes Adobe Captivate.

 

 

Tillbaka till toppen

Dela den här sidan med nån...