Ett ramverk för effektiva lärande organisationer

Baserat på våra egna erfarenheter och internationella studier om effektiva lärande organisationer, bl.a. från Bersin (Deloitte) arbetar vi med en mognadstrappa för att utveckla en lärande organisation.

trappan 2 

Många organisationer har idag ett fungerande kurscentrum men får inte ut effekten av investeringen. Vi ser att det finns tre tydliga steg som varje organisation behöver utveckla får att bli en effektiv lärande organisation.

Det första steget handlar om att effektivisera utbildningsfunktionen och skapa ett flexibelt lärande som stöttar företagets mål. Vi inför processer som kopplar lärandet med verksamhetens mål. Vi organiserar ansvaret för lärandet  nära verksamheten. Vi inför system och metoder som tillåter att lärandet kan ske när och var som helst. Detta steg täcker in det vi vanligtvis kallar systematisk kompetenshantering.

I det andra steget skapar vi förutsättningar för lärande i jobbet. Det blir fullt ut ett ansvar för verksamheten och linjecheferna. Fokus är anställdas prestationer. Vi inför metoder för lärande just-in-time. Vi inför lärportaler för stötta det informella lärandet. Vi integrerar lärande i processer och roller.

Det sista steget bidrar till att utnyttja  kraften och erfarenheten i hela organisationen genom att involvera alla medarbetare i kunskapsdelning. Vi skapar en lärande kultur och processer som motiverar samarbete och som uppmuntrar att dela med sig. Vi inför metoder och system som tillåter människor att dela kunskap.

Läs mer om ramverket för att utveckla en effektiv lärande organisation.

Läs mer om våra tjänster.

 

 

Dela den här sidan med nån...